ปฏิทิน

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Titanic

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม


ปูทูลกระหม่อม


ป่าดูนลำพัน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกของ ปูทูลกระหม่อม
ป่าดูนลำพันตั้งอยู่ที่ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้มีการค้นพบปูน้ำจืด(ปูป่า)ซึ่งมีสีสันสวยงามชนิดใหม่ของโลกในบริเวณพื้นที่ป่าดูนลำพันภายหลังได้ขอพระราชทานชื่อว่า "ปูทูลกระหม่อม" และเนื่องจากป่าดูนลำพันมีลักษณะเด่นทางระบบนิเวศน์ จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกของ ปูทูลกระหม่อม ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแลสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจังหวัดมหาสารคาม จึงพิจารณาประกาศให้พื้นที่ ป่าดูนลำพันเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามและปัญหาการบุกรุกพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจำนวน ประชากรและระบบนิเวศน์ของปูทูลกระหม่อม จึงได้ออกเป็นประกาศกระทรวงฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2539 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535

ต่อมาปี พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจพบว่านอกจากปูทูลกระหม่อมแล้วยังมีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า จึงได้ดำเนินการเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2541 โดยนายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าดูนลำพันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ดูนลำพัน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน พิเศษ 40 ง ลง วันที่ 14 มิถุนายน 2542ประวัติความเป็นมาของปูทูลกระหม่อม

ปูทูลกระหม่อมเดิมชาวบ้านเรียกกันว่า "ปูแป้ง" เป็นปูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงามพบทั่วไปในป่าดูนลำพันรอบ ๆ หนองดูน และได้มีการตรวจสอบทางวิชาการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ (National Museum of Natural History Leidem The Netherlands)ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกอยู่ในกลุ่มปูป่ามีสีสันสวยงาม กระดองสีม่วงเปลือกมังคุด ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทั้ง 4 คู่ และก้ามหนีบทั้ง 2 ข้าง มีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบมีสีขาวงาช้าง

ที่มาของปูทูลกระหม่อม

สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2536 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำและมีพระปรีชาสามารถในงานด้านวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้กราบทูล ขอพระราชทานพระอนุญาต อัญเชิญพระนามของพระองค์มาเป็นนามของปูน้ำจืดชนิดนี้และได้รับพระราชทานอนุญาตให้เรียกชื่อปู ชนิดนี้ว่า "ปูทูลกระหม่อม" ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน และได้กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 14 ของสัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2543) เพิ่มเติมจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2543 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 3 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2543 จากการสำรวจนับจำนวนปูทูลกระหม่อมระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เจ้าหน้าที่สำรวจสามารถเข้าถึงพื้นที่และตรวจ นับจำนวนรูปูทูลกระหม่อมได้ 23,488 รู ในพื้นที่ 120 ไร่ ซึ่งรวมกับบริเวณที่เป็นป่าหญ้ารกทึกซึ่งผู้สำรวจไม่สามารถเข้าถึงในพื้นที่อีก 42 ไร่ ซึ่งมีจำนวนปูอาศัยอยู่น้อย จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างพื้นที่ 1 ไร่ต่อจำนวนปู 10 ตัว สรุปว่าจำนวนปูทูลกระหม่อมที่สำรวจในปี พ.ศ.2546 ในพื้นที่รวมทั้งหมด 162 ไร่ คือ 23,908 ตัว

สถานที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ที่ ถนนอำเภอนาเชือก - พยัคฆภูมิพิสัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเส้นละติจูดที่ 103 ํ 01' 30" เส้นลองติจูดที่ 15 ํ 45' 57" ระวางแผนที่ 5640 IV พิกัด 48QUC 891442 พิกัด 889445 อยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาเชือกประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 343 ไร่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อินเตอร์เน็ต

1. เทคนิคการค้นหา Wallpaper จาก Internet
Wallpaper Windows คืออะไร
Wallpaper คือฉากหลังของหน้า desktop บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เราสามารถเปลี่ยน wallpaper ของคอมพิวเตอร์เราได้ง่าย ๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเปลี่ยน wallpaper ที่หน้าจอคอมฯ
1. เพียงคลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Properties
2. คลิกแท็ป Desktop
3. จากนั้นคลิกเลือก wallpaper ที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม Apply และคลิก OK

เทคนิคการค้นหาภาพจาก Google.com
1. เริ่มต้นให้เปิด Internet Explorer
2. เข้าเว็บไซต์
http://images.google.com
3. พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ เช่น Dogs เป็นต้น
4. จากนั้นในช่อง "รูปภาพ แสดง" ให้เลือกขนาดของรูปภาพ "รูปภาพขนาดใหญ่" หรือ "รูปภาพขนาดใหญ่พิเศษ"
5. จากนั้นคลิกเลือกรูปที่ต้องการ
3. คลิกคำว่า ดูภาพขนาดใหญ่ หรือคลิกที่รูปภาพ เพื่อให้ google โชว์ภาพที่เต็มหน้าจอ
7. คลิกขวาที่รูปภาพ และเลือก Set as Background

แค่นี้เราก็สามารถหารูปภาพสวยๆ จากอินเตอร์เน็ตมาเป็น wallpaper สวยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแล้วครับ..


2. วิธีทดสอบ internet speed ของคุณ อินเตอร์เน็ต Speed ของคุณเร็วแค่ไหน
บางช่วงบางคราว ความเร็วอินเตอร์เน็ตของเราก็ช้าบ้างเร็วบ้าง แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าอินเตอร์เน็ตของคุณ ณ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องตอบก็ได้ เพราะเราจะแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีในการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต ที่เป็นที่นิยมมากในระดับโลกเลยทีเดียว การใช้งานง่าย เพียงคลิกเลือกประเทศที่ต้องการทดสอบเท่านั้น

วิธีทดสอบความเร็วอินเตอร์แบบง่ายๆ
1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
2. พิมพ์ชื่อเว็บ
http://www.speedtest.net
3. โปรแกรมจะแสดงตำแหน่งที่เราอยู่ ณ ปัจจุบัน
4. ให้เราคลิกเลือกประเทศที่ต้องการทดสอบ เช่น ประเทศสิงค์โปร์ เป็นต้น
5. รอสักครู่ โปรแกรมจะเริ่มทดสอบความเร็วโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
Download Speed
MP3 File
Video Clip
Movie
UpLoad Speed
Ping Speed
6. ตัวเลขที่ได้ คุณสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ speed internet ที่คุณสั่งซื้อ


3. วิธีเล่นอินเตอร์เน็ตนอกบ้าน อย่างปลอดภัย
โปรดอ่านทางนี้ก่อน ถ้าคุณเล่นอินเตอร์เน็ตนอกบ้านเป็นประจำ
คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาคุณไปร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไป เวลาเช็คเมล์ หรือเข้าเว็บไซต์ที่ต้องใส่รหัสผ่าน คอมพิวเตอร์จะทำการเก็บข้อมูลของคุณไว้ ซึ่งแน่นอนรหัสผ่านของคุณอาจไม่เป็นความลับอีกต่อไป คุณมีวิธีแก้ไขหรือป้องกันหรือเปล่า
วิธีลบ User Name และ Password ก่อนกลับบ้าน
1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
2. คลิกเมนู Tools
3. คลิกเมนูย่อย internet Options
4. คลิกเลือกแท็ป General
5. ที่หัวข้อ "Browsing History" ให้คลิกเลือก Delete
6. คลิกเลือก "Delete all" ที่หัวข้อด้านล่าง

7. แค่นี้ รหัสผ่าน คุณก็ปลอดภัยแล้วครับ

แทรกรูปภาพ


รักกัน รักกัน

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่อยู่สามารถติดต่อได้

 
Copyright 2009 Aim